การตรวจรับรองชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 9 รายการ
( 9 Parts for electric vehicle & electric boat)

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 และประกาศกรมศุลกากรที่ 97/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพีธีการสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 สถาบันยานยนต์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกหนังสือรับรองของหรือส่วนประกอบของของสำหรับนำมาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของและส่วนประกอบของของ 9 รายการ ดังนี้

 • (1) แบตเตอรี่ (battery)
 • (2) มอเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า (traction motor)
 • (3) คอมเพรสเซอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 • (4) ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS)
 • (5) ระบบควบคุมการขับขี่
 • (6) ออนบอร์ดชาร์จเจอร์ (on-board charger)
 • (7) ดีซี/ดีซี คอนเวอร์เตอร์ (DC/DC converter)
 • (8) อินเวอร์เตอร์ (inverter) รวมถึง พีซียู อินเวอร์เตอร์ (PCU inverter)
 • (9) รีดักชัน เกียร์ (reduction gear)
...

อัตราค่าบริการสำหรับการออกหนังสือรับรองของหรือส่วนประกอบของของสำหรับนำมาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป)

จำนวน Part Number* ต่อรุ่นหรือแบบ (Model) ยานยนต์ไฟฟ้า/เรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ค่าดำเนินการพื้นฐาน ค่าบริการตรวจรับรอง ค่าหนังสือรับรอง
กรณีที่ 1
ไม่เกิน 5 Part Number*
5,000 บาท 12,000 บาท 3,500 บาท ต่อ Part Number*
กรณีที่ 2
ตั้งแต่ 6 - 10 Part Number*
24,000 บาท

กรณีทุกช่วง 5 Part Number* ที่เพิ่มขึ้น คิดค่าบริการตรวจรับรองเพิ่ม 12,000 บาท
อัตราค่าบริการ = ค่าดำเนินการพื้นฐาน + ค่าบริการตรวจรับรอง + ค่าหนังสือรับรอง+ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ :

 1. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. * Part Number ที่ขอรับรอง 9 รายการ ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 3. กรณีมีการเพิ่มเติม/แก้ไข จำนวนรายการการของหรือชื่อชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Part Number or Part Name) หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมอื่นใด ก็ตามในบัญชีรายชื่อชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ หลังจากออกหนังสือรับรองให้ผู้ขอหนังสือรับรองแล้ว คิดอัตราค่าบริการเหมือนยื่นคำขอหนังสือรับรองใหม่
 4. กรณีดำเนินการตรวจแล้วไม่ผ่านการตรวจรับรอง คิดอัตราค่าบริการ = ค่าดำเนินการพื้นฐาน + ค่าบริการตรวจรับรอง + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ติดต่อสอบถามแผนกมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง
คุณเกศสุดา แสงมหาชัย
Email: kessuda@thaiauto.or.th
โทรศัพท์ : 02-712-2414 ต่อ 6601
คุณไพบูลย์ บวรพินิจกุล
Email: paiboon.b@thaiauto.or.th
โทรศัพท์ : 02-712-2414 ต่อ 6602

ประกาศสถาบันยานยนต์และที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศสถาบันยานยนต์ ที่ 28/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองของหรือส่วนประกอบของของสำหรับนำมาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
 2. ประกาศสถาบันยานยนต์ ที่ 29/2566 เรื่อง อัตราค่าบริการสำหรับการออกหนังสือรับรองของหรือส่วนประกอบของของสำหรับนำมาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
 3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
 4. ประกาศกรมศุลกากรที่ 97/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพีธีการสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2566

เอกสารประกอบการยื่นขอการตรวจรับรองของหรือส่วนประกอบของของสำหรับนำมาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานยนต์ไฟฟ้า หรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

 1. เอกสารประกอบการยื่นขอการตรวจรับรองฯ 9 รายการ

NEED MORE INFOMATION?
Call our lab or fill this form and We'll respond quickly
Tel.(+662)324-07100710 - 9 Ext. 134,135,138
Name:
Company:
Tel:
E-mail:
Please type your question here.