Follow

Show

บุคลากรของเรา

ชื่อ : ตำแหน่ง :

สำนักงานบางปู

655 ซอย 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท กม.34 ตำบล บางปูใหม่่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280.

ผู้อำนวยการศูนย์

นาย ตรีพล  บุณยะมาน นาย ตรีพล บุณยะมาน
ผู้อำนวยการศูนย์

สำนักงาน: สำนักงานบางปู
แผนก: ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา
โทร: +662 324 0710 Ext.110
แฟกซ์: +662 323 9598
อีเมล์: 

ผู้เชี่ยวชาญ

นาย วรวุฒิ ก่อวงศ์พานิชย์ นาย วรวุฒิ ก่อวงศ์พานิชย์
ผู้เชี่ยวชาญ

สำนักงาน: สำนักงานบางปู
แผนก: ทดสอบตามมาตรฐาน
โทร: +662 324 0710 Ext.113
แฟกซ์: +662 323 9598
อีเมล์: 

ผู้จัดการแผนก

นางสาว พนาทิตย์  มะลิ นางสาว พนาทิตย์ มะลิ
ผู้จัดการแผนก

สำนักงาน: สำนักงานบางปู
แผนก: บัญชีและการเงิน
โทร: +662 324 0710 Ext. 320
แฟกซ์: +662 709 4729
อีเมล์: 

รักษาการผู้จัดการแผนก

นาย วรวุฒิ ก่อวงศ์พานิชย์ นาย วรวุฒิ ก่อวงศ์พานิชย์
รักษาการผู้จัดการแผนก

สำนักงาน: สำนักงานบางปู
แผนก: ทดสอบทั่วไป
โทร: +662 324 0710 Ext.113
แฟกซ์: +662 323 9598
อีเมล์: 

ผู้ชำนาญการพิเศษ

นาย เสกศิลป์  บรรพะสุขะ นาย เสกศิลป์ บรรพะสุขะ
ผู้ชำนาญการพิเศษ

สำนักงาน: สำนักงานบางปู
แผนก: ทดสอบตามมาตรฐาน
โทร: +662 324 0710
แฟกซ์: +662 323 9598
อีเมล์: 
นาย วรธน  สุขสมบูรณ์ นาย วรธน สุขสมบูรณ์
ผู้ชำนาญการพิเศษ

สำนักงาน: สำนักงานบางปู
แผนก: ทดสอบตามมาตรฐาน
โทร: +662 324 0710
แฟกซ์: +662 323 9598
อีเมล์: 

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาว สุจีรา พุทธวงษ์ นางสาว สุจีรา พุทธวงษ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

สำนักงาน: สำนักงานบางปู
แผนก: ทรัพยากรบุคคล
โทร: +662 324 0710 Ext. 310
แฟกซ์: +662 323 9598
อีเมล์: 
นางสาว หยาดพิรุณ	จันดาหาร นางสาว หยาดพิรุณ จันดาหาร
ผู้ช่วยผู้จัดการ

สำนักงาน: สำนักงานบางปู
แผนก: ทดสอบตามมาตราฐาน
โทร: +662 324 0710 Ext.212
แฟกซ์: +662 323 9598
อีเมล์: 

ผู้ชำนาญการ

นาย อรุณ คำโล นาย อรุณ คำโล
ผู้ชำนาญการ

สำนักงาน: สำนักงานบางปู
แผนก: ทดสอบตามมาตราฐาน
โทร: +662 324 0710 Ext.127
แฟกซ์: +662 323 9598
อีเมล์: