Follow

Show

บุคลากรของเรา

ชื่อ : ตำแหน่ง :

สำนักงานกล้วยน้ำไท

ชั้น 3-4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110.

ผู้อำนวยการ

นาย พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล นาย พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล
ผู้อำนวยการ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
โทร: +662 712 2414 Ext. 6006
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 

ผู้อำนวยการฝ่าย

นางสาว วิศนี  วัจนะพุกกะ นางสาว วิศนี วัจนะพุกกะ
ผู้อำนวยการฝ่าย

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
ฝ่าย: ฝ่ายบริหาร
โทร: +662 712 2414 Ext. 6012
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 

รองผู้อำนวยการฝ่าย

นาย ธนวัฒน์ บุญประดิษฐ์ นาย ธนวัฒน์ บุญประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการฝ่าย

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
ฝ่าย: ฝ่ายวิชาการ
โทร: +662 712 2414 Ext. 6507
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นางสาว รัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์ นางสาว รัชนิดา นิติพัฒนาภิรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่าย

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
ฝ่าย: ฝ่ายบริหาร
โทร: +662 712 2414 Ext. 6014
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นางสาว กรรณิการ์ ห้อธิวงค์ นางสาว กรรณิการ์ ห้อธิวงค์
รองผู้อำนวยการฝ่าย

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
ฝ่าย: ฝ่ายบริหาร
โทร: +662 712 2414 Ext. 6506
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 

ผู้จัดการแผนก

นาย กำพลศักดิ์ วัชรประทีปกุล นาย กำพลศักดิ์ วัชรประทีปกุล
ผู้จัดการแผนก

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: ตรวจประเมิน
โทร: +662 712 2414 Ext. 6801
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นาย ศุภกร สิริสรรพสาร นาย ศุภกร สิริสรรพสาร
ผู้จัดการแผนก

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: คอมพิวเตอร์
โทร: +662 712 2414 Ext. 6200
แฟกซ์: +662 7122415
อีเมล์: 
นาย มณฑณ ศุภกำเนิด นาย มณฑณ ศุภกำเนิด
ผู้จัดการแผนก

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: พัฒนาผู้ประกอบการ
โทร: +662 712 2414 Ext. 6705
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นางสาว ฐิติภัทร ดอกไม้เทศ นางสาว ฐิติภัทร ดอกไม้เทศ
ผู้จัดการแผนก

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: วิจัยอุตสาหกรรม
โทร: +662 712 2414 Ext. 6505
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 

รักษาการผู้จัดการแผนก

นางสาว วิศนี วัจนะพุกกะ นางสาว วิศนี วัจนะพุกกะ
รักษาการผู้จัดการแผนก

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: ทรัพยากรบุคคล
โทร: +662 712 2414 Ext. 6012
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นางสาว วิศนี วัจนะพุกกะ นางสาว วิศนี วัจนะพุกกะ
รักษาการผู้จัดการแผนก

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: สำนักผู้อำนวยการ
โทร: +662 712 2414 Ext. 6012
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 

ผู้ชำนาญการพิเศษ

นางสาว อนุสรา จันเกษม นางสาว อนุสรา จันเกษม
ผู้ชำนาญการพิเศษ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: ยุทธศาสตร์องค์กร
โทร: +662 712 2414 Ext. 6015
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นาย ชนุดล ชูเรืองสกุล นาย ชนุดล ชูเรืองสกุล
ผู้ชำนาญการพิเศษ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: ตรวจประเมิน
โทร: +662 712 2414 Ext. 6804
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นางสาว สุชาดา ซึ้งปรีดา นางสาว สุชาดา ซึ้งปรีดา
ผู้ชำนาญการพิเศษ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: พัฒนาผู้ประกอบการ
โทร: +662 712 2414 Ext. 6803
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นาง เกศสุดา แสงมหาชัย นาง เกศสุดา แสงมหาชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: ตรวจประเมิน
โทร: +662 712 2414 Ext. 6601
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นางสาว เพ็ญโฉม แฝงสระน้อย นางสาว เพ็ญโฉม แฝงสระน้อย
ผู้ช่วยผู้จัดการ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: ยุทธศาสตร์องค์กร
โทร: +662 712 2414 Ext. 6015
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นางสาว ศุกลรัตน์ สุขรอด นางสาว ศุกลรัตน์ สุขรอด
ผู้ช่วยผู้จัดการ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: พัฒนาผู้ประกอบการ
โทร: +662 712 2414 Ext. 6701
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นาง ปวีณา  เอกบุญญฤทธิ์ นาง ปวีณา เอกบุญญฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: ทรัพยากรบุคคล
โทร: +662 712 2414 Ext. 6016
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นางสาว ฆนมาศ  วงษ์สวัสดิ์ นางสาว ฆนมาศ วงษ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: สำนักผู้อำนวยการ
โทร: +662 712 2414 Ext. 6301
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นางสาว ศมิษฐา  สัตตบุศย์ นางสาว ศมิษฐา สัตตบุศย์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: พัฒนาผู้ประกอบการ
โทร: +662 712 2414 Ext. 6609
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 

ผู้ชำนาญการ

นางสาว สุกัญญา บาลี นางสาว สุกัญญา บาลี
ผู้ชำนาญการ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: สำนักผู้อำนวยการ
โทร: +662 712 2414 Ext. 6009
แฟกซ์: +662 712 2422
อีเมล์: 
นาง นิตยา เฟื่องพานิชเจริญ นาง นิตยา เฟื่องพานิชเจริญ
ผู้ชำนาญการ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: พัฒนาผู้ประกอบการ
โทร: +662 712 2414 Ext. 6026
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นางสาว ทิพยา เต็มกษาปน์ นางสาว ทิพยา เต็มกษาปน์
ผู้ชำนาญการ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: สำนักผู้อำนวยการ
โทร: +662 712 2414 Ext. 6006
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นางสาว สงวนลักษณ์ ตันบุญยศิริเดช นางสาว สงวนลักษณ์ ตันบุญยศิริเดช
ผู้ชำนาญการ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: สำนักผู้อำนวยการ
โทร: +662 712 2414 Ext. 6339
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นางสาว ฐิติมา ใจเด็ด นางสาว ฐิติมา ใจเด็ด
ผู้ชำนาญการ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: ตรวจประเมิน
โทร: +662 712 2414 Ext. 6603
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นาย ไพบูลย์ บวรพินิจกุล นาย ไพบูลย์ บวรพินิจกุล
ผู้ชำนาญการ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: ตรวจประเมิน
โทร: +662 712 2414 Ext.6602
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: 
นางสาว สศิญา กลิ่นกาหลง นางสาว สศิญา กลิ่นกาหลง
ผู้ชำนาญการ

สำนักงาน: สำนักงานกล้วยน้ำไท
แผนก: ระบบบริหารคุณภาพ
โทร: +662 712 2414 Ext.6502
แฟกซ์: +662 712 2415
อีเมล์: